Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 In de voorliggende algemene voorwaarden zijn de belangrijkste praktische afspraken verwoord.

1.1 Afspraken met personeel van Concerned Zorg  binden haar niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door haar zijn vastgelegd.

1.2 Onder cliënt wordt verstaan ieder, die van de diensten van Concerned Zorg gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.3 Cliënt is verplicht alle wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst aan Concerned Zorg door te geven, met name wijzigingen betreffende (medische) omstandigheden en adreswijzigingen.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst betreffende zorg of overige diensten tussen cliënt en Concerned Zorg komt eerst tot stand nadat de overeenkomst door Concerned Zorg en cliënt getekend is en terugontvangen. Uitsluitend in acute gevallen wordt direct tot zorgverlening overgegaan, waarna alsnog een overeenkomst moet worden ondertekend en terugontvangen.

2.2 De door de  medewerkers van Concerned Zorg gewerkte uren worden bijgehouden op urenstaten. Deze worden in het geval van particulier ingekochte zorg of zorg betaald vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) elke maand of bij beëindiging van de werkzaamheden bij cliënt in rekening gebracht. De factuur is voorzien van een specificatie van de gewerkte uren.

2.3 Cliënt dient elke week samen met de medewerker de urenstaten af te tekenen in het zorgdossier. De urenstaten dienen ter controle van de facturen van Concerned Zorg aan de gemeente en ter controle van door Concerned Zorg aan het CAK doorgegeven uren voor de eigen bijdrage.

2.4 Cliënten met een PGB of met particuliere hulp dienen op de laatste werkdag van de desbetreffende periode/maand een exemplaar van de betreffende periodestaat te controleren en te ondertekenen. Indien op de ondertekende periodestaat geen aantekeningen zijn gemaakt wordt deze geacht het aantal gewerkte uren juist en volledig weer te geven.

2.5 De organisatie en uitvoering van de zorg geschiedt in overeenstemming met de maatschappelijk aanvaarde standaarden en normen als opgenomen in de kwaliteitseisen en protocollen van Concerned Zorg.

2.6 Uitvoering van zorg door of namens Concerned Zorg in het kader van de WMO gebeurt op basis van een zogenaamde indicatiestelling. De indicatiestelling wordt door of onder verantwoordelijkheid van door de gemeente afgegeven.

2.7 Concerned Zorg is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de cliënt de zorgverlening of onderdelen daarvan uit te laten voeren door diverse medewerkers (waaronder stagiaires) van Concerned Zorg of door derden, indien dit een goede uitvoering van zorg niet belemmert. Concerned zorg streeft ernaar het aantal medewerkers dat bij de cliënt komt zoveel mogelijk te beperken. De cliënt krijgt een medewerker en een zorgcoördinator als contactpersoon voor het maken van afspraken met betrekking tot de zorg en het bespreken van het verloop van de zorg.

3. Wijziging en beëindiging

3.1 Bij verhindering of afwezigheid van de cliënt dient de zorg tijdig te worden afgezegd. Afzegging van reeds overeengekomen zorg of overige diensten dient 24 uur voor aanvang te gebeuren. Afzegging van zorg is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 via telefoonnummer: 0341 429436.

3.2 Beide partijen kunnen te allen tijde een voor onbepaalde tijd gegeven opdracht door schriftelijke opzegging doen eindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

3.3 Structurele wijziging van tijden van de zorgmomenten, dagen waarop de zorg plaatsvindt of de locatie kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangevraagd. Concerned Zorg is op geen enkele wijze verplicht akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging. Concerned Zorg is gebonden na schriftelijke bevestiging van de wijziging.

3.4 Concerned Zorg is gerechtigd met onmiddellijke ingang wijzigingen die plaatsvinden met betrekking tot de AWBZ, Zorgverzekeringswet, de WMO of andere van overheidswege opgelegde regelgeving door te voeren, ook indien de wijziging een verhoging van de eigen bijdrage betekent.

3.5 Concerned Zorg is gerechtigd met onmiddellijke ingang de zorg op te schorten dan wel te beëindigen:

  • in het geval van overlijden van de cliënt;

En voorts, indien ter beoordeling van Concerned Zorg:

  • Er geen sprake meer is van een indicatie waarbij Concerned Zorg aanbieder is;
  • De cliënt niet langer woonachtig is in een gemeente waarmee Concerned Zorg een raamovereenkomst betreffende huishoudelijke hulp heeft afgesloten;
  • Er prake is van wederzijds goedvinden;
  • De cliënt niet voldoet aan de voortvloeiende verplichting voortkomend uit de Algemene Voorwaarden;
  • De cliënt (of zijn gasten) zich schuldig maakt aan discriminatie, racisme, excessief alcohol- of drugsgebruik, ( dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie;
  • De werkplek niet voldoet aan de in de ARBO-wet gestelde eisen;
  • Er sprake is van een dermate slechte hygiënische situatie dat van de medewerkers van Concerned Zorg redelijkerwijs niet kan worden verwacht at zij dat accepteren.
  • De cliënt wordt opgenomen in een ziekenhuis/zorginstelling.

3.6 Volgens de Tabakswet heeft iedere werknemer recht op een rookvrije werkplek. Omdat de werkplek van de medewerker van Concerned Zorg het privé-domein van de opdrachtgever is, heeft de wet hier geen zeggenschap. Desalniettemin vragen wij de opdrachtgever, in het belang van de gezondheid van onze medewerkers, zijn/haar rookgedrag hierop aan te passen.

4. Zorgdossier

4.1 Concerned Zorg zal in samenspraak met de cliënt een individueel zorgdossier opstellen. Dit zorgdossier blijft bij de cliënt.

4.2 De cliënt zal naar vermogen meewerken aan de totstandkoming van een adequaat zorgplan en verstrekt de hiervoor benodigde informatie. Met het ondertekenen van de zorgovereenkomst geeft de cliënt aan kennis te nemen van het zorgplan en hiermee in te stemmen.

4.3 De cliënt is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een verantwoorde werkplek en materialen aan de medewerkers. Tijdens het intakegesprek zullen de omstandigheden als besproken in de Arbeidsomstandigheden Wet (Arbo-wet ) worden getoetst ( Arbo-check). Indien nodig worden afspraken gemaakt over het vervangen of aanschaffen van nieuwe materialen.

4.4 Het zorgplan dient tenminste 2x per jaar geëvalueerd te worden en kan zo nodig worden gewijzigd op basis van overstemming tussen cliënt en Concerned Zorg. Bij een nieuw indicatiebesluit vindt in elk geval een evaluatie van het zorgplan plaats.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Concerned Zorg is verzekerd tegen schade die bij een cliënt wordt veroorzaakt door schuld van een medewerker. Als zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Concerned Zorg leidt, kan een cliënt een aanvraag tot schadevergoeding indienen. De schade dient binnen 24 uur na constatering telefonisch te worden gemeld aan de centrale administratie, of bij uw zorgcoördinator.  U krijgt dan een schadeformulier toegestuurd. Concerned Zorg is slechts verplicht de schade aan de cliënt te vergoeden als de medewerker het veroorzaken van de schade erkent en tot ten hoogste het bedrag dat de verzekering aan Concerned Zorg uitkeert.

5.2 Kleine schades tot € 50,- zijn voor eigen risico en rekening van cliënt.

5.3 Het is cliënt niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Concerned Zorg aan medewerkers van Concerned Zorg volmachten te verstrekken waaronder bankpassen, creditcards en codes. Bij overtreding van een dergelijk verbod aanvaardt Concerned Zorg geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.

5.4 Het is cliënt alleen toegestaan zich ten tijde van de zorg samen met de medewerker van Concerned Zorg te verplaatsen in een motorvoertuig als dat in het zorgplan is overeengekomen. Vervoeren mag alleen indien, ongeacht wie het voertuig bestuurt: De bestuurder een geldig rijbewijs heeft en het motorvoertuig verzekerd is en het motorvoertuig een inzittendenverzekering heeft. In geval van schade, waaronder tevens verstaan het eigen risico en verhoogde premie door het vervallen van (een deel van) de no-claim korting, komt deze te allen tijde voor rekening van de cliënt.

6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan; elke niet aan Concerned Zorg te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor nakoming van de verplichting van Concerned Zorg geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of op grond waarvan de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden nagekomen.

6.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, molest, onlusten, stremmingen in het vervoer, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, personeelskrapte, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en water, storingen in het communicatie- en dataverkeer.

6.3 In geval van langdurende overmacht zal Concerned Zorg daarvan mededeling doen aan de cliënt en zal cliënt na ontvangst van de mededeling, gedurende 8 dagen, het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren.

7. Klachten

7.1 Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert Concerned Zorg een klachtenprocedure. Deze procedure is opgenomen in het kwaliteitssysteem van Concerned Zorg en zal op verzoek aan de cliënt ter hand worden gesteld.

7.2 De termijnen waarbinnen klachten dienen te worden ingediend zijn opgenomen in het klachtenreglement van Concerned Zorg.

7.3 Klachten betreffende materiële zaken/verzekeringskwesties worden afgewikkeld door de afdeling financiële administratie dan wel, in geval van een onbevredigde uitkomst, de directie van Concerned Zorg.

7.4 Indien een klacht niet bevredigend afgehandeld is kan de cliënt zich schriftelijk wenden tot klachtencommissie@concernedzorg.nl. Leidt dit niet tot een oplossing dan kan de klacht worden doorgestuurd naar een onafhankelijke klachtencommissie. Deze neemt de klacht volgens een eigen procedure in behandeling.

8. Privacy

8.1 Concerned Zorg hanteert voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt een privacyreglement. Dit reglement ligt op ons kantoor in Harderwijk en Zeewolde ter inzage en wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de cliënt.

8.2 Voor het verlenen van verantwoorde zorg heeft Concerned Zorg persoonlijke gegevens van de cliënt nodig. Concerned Zorg registreert deze gegevens. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en worden niet zonder de toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger doorgegeven aan anderen. Een uitzondering hierop zijn noodsituaties. Medewerkers van Concerned Zorg hebben daarnaast een geheimhoudingsplicht tegenover derden.

9. Toepasselijk recht

Op alle transacties van Concerned Zorg is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10. Overige bepalingen

10.1 Concerned Zorg is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in folders, opdrachtbevestigingen en/of offertes, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Concerned Zorg als bindend.

10.2 Wanneer een cliënt twijfelt of de medewerker in dienst is bij Concerned Zorg, dan kan deze de medewerker om het Concerned Zorg identiteitsbewijs vragen. Deze is voorzien van de naam en een foto van de medewerker.

10.3 Het is de cliënt niet toegestaan om de medewerker extra beloning te geven. Tevens is het niet toegestaan aan de medewerker leningen te verstrekken, dan wel zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor de rechthebbende te verbinden. In afwijking van het voorgaande ia het de cliënt wel toegestaan de medewerker kleine attenties aan te bieden. Hierbij valt te denken op het niveau van bijvoorbeeld een chocoladeletter in Sinterklaastijd.

10.4 Indien door de medewerker in strijd wordt gehandeld met artikel 10.3, dan behoudt Concerned Zorg zich het recht voor de loonbetalingen aan medewerker te bevriezen. Indien de communicatie met de cliënt hiertoe aanleiding geeft, is Concerned Zorg bovendien gerechtigd tot het verrekenen van het geschonken, dan wel het geleende bedrag met loonbetalingen aan de medewerker.