Privacyreglement

Concerned Zorg verwerkt persoonlijke gegevens van cliënten om aanvullende mantelzorg te leveren. Daarnaast dient aan de administratieve afhandeling (waaronder rapportage, verantwoording en facturering) richting opdrachtgevers invulling gegeven te worden. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij de begeleiding van de cliënt zijn bevoegd persoonsgegevens te verwerken. Ondersteunende medewerkers zijn bevoegd om kennis te nemen van de persoonsgegevens, voor zover dat voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is (bijvoorbeeld financiële administratie).
Concerned Zorg draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder zijn directe medewerkers, inclusief die medewerkers die zich niet direct met de uitvoering van re-integratietrajecten bezighouden en derden die ingeschakeld zijn bij werkzaamheden van Concerned Zorg. Deze plicht wordt actief nageleefd. Informatie wordt niet zonder toestemming overgedragen aan derden. Alle medewerkers van Concerned Zorg zijn van dit privacyreglement op de hoogte, middels een bijlage in het personeelsreglement, welke onlosmakelijk is verbonden aan de individuele arbeidsovereenkomst.

Tijdens het intakegesprek wordt de cliënt een exemplaar overhandigd en gevraagd voor ontvangst te tekenen. Alle persoonlijke informatie over individuele cliënten wordt vertrouwelijk behandeld (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens).

Alleen indien de cliënt daarvoor toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan een opdrachtgever.

De betrokkene heeft op verzoek altijd toestemming tot het inzien van zijn of haar dossier. Op de website, www.concernedzorg.nl, wordt dit privacyreglement gepubliceerd. In het intakegesprek wordt het privacyreglement aangeboden, betrokkene wordt gevraagd te tekenen voor ontvangst.

Alle persoonlijke gegevens (inclusief digitale gegevens) worden tot twee jaar na het laatste contact met de betrokkene bewaard en dan vernietigd, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht. Indien hiervan sprake is, worden deze gegevens tien jaar bewaard.
Voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden is toestemming van de betrokkene vereist, tenzij de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijk voorschrift.

Digitale clientdossiers zijn geborgen in het klantvolgsysteem. Dit klantvolgsysteem is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord met daaraan gekoppelde rechten op clientdossiers. Papieren dossiers die bewaard worden zijn op alfabetische volgorde te vinden in een afgesloten ruimte.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Dit privacy reglement voldoet aan de wettelijke eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt.