Tarieven & vergoedingen

Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven. Volgens het Nederlands belastingrecht, waaraan wij ons uiteraard moeten houden, zijn de tarieven voor cliënten met een indicatie zonder BTW. Voor cliënten zonder indicatie dienen wij belasting te heffen.

We ronden de gewerkte tijden af in halve of hele uren en brengen deze op deze manier in rekening. We brengen reiskosten in rekening wanneer u gebruik maakt van de auto van uw mantelzorger. De reiskosten zijn € 0,19 cent per kilometer.

Kosten die gemaakt worden tijdens uitjes zoals entree of een kopje koffie zijn voor rekening van de cliënt.

Heeft u vragen over de tarieven neemt u dan gerust contact met ons op.

Tarief per uur, zonder indicatie dus incl. BTW€ 38,50
Tarief per uur, met indicatie dus excl. BTW€ 32,00
Tarief nacht- en weekenddienst150%
Slaapdienst (van 22.00 - 8.00 uur), zonder indicatie dus incl. BTW€ 195,00
Slaapdienst (van 22.00 - 8.00 uur), met indicatie dus excl. BTW€ 175,00
Zorg door zorgstudent, tarief per uur incl. BTW (klik voor meer informatie)vanaf € 15,00

Persoonsgebonden budget (pgb)

Voor welk soort pgb kom ik aanmerking?

Welke dienst heeft u nodig?

 • Ondersteuning (klik op Pgb-Wmo)
 • Verzorging & verpleging (klik op Pgb-Zvw)
 • Langdurige & intensieve zorg (klik op Pgb-Wlz)
 • Jeugdhulp (klik op Pgb-Jeugd)

Persoonsgebonden budget uit Wet maatschappelijke ondersteuning

Dit budget is expliciet bestemd voor mensen die ondersteuning thuis nodig hebben; het gaat om hulp dat geen medisch karakter van aard heeft. U kunt beroep doen op dit budget via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij uw gemeente.

Het PGB op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is erop gericht om mensen zo lang mogelijk in eigen woon-, leefomgeving te laten verblijven. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor dit type PGB. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget.

U komt mogelijk in aanmerking

 • Individuele begeleiding
 • Ondersteuning van mantelzorgers
 • U huishoudelijke hulp nodigt heeft.
 • Aanpassingen in de woning vereist zijn.
 • U vervoer in de regio nodig heeft, zelfstandig niet mogelijk.
 • U rolstoel nodig heeft, voor uw bewegingsvrijheid.
 • U maaltijdverzorging nodig heeft.
 • Maatschappelijke opvang
 • Hulp aan buurthuizen en verenigingen
 • Dagbesteding
 • Respijtzorg
 • Beschermd worden

Eigen bijdrage
De instantie CAK stelt de eigen bijdrage vast en voor het pgb uit wet maatschappelijke ondersteuning ook int zij deze. Bereken hier uw eigen bijdrage:
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

Aanvragen pgb uit de wet maatschappelijke ondersteuning (pgb-Wmo)

 1. Melding maken hulpvraag gemeente (binnen 6 weken behandeld worden)
 • Wmo-loket
 • Telefonisch
 • Formulier gemeentelijke website
 • E-mail
 • Brief
 1. In gesprek met een medewerker van uw gemeente.
 • U motiveert waarom u maatwerkvoorziening als pgb geleverd wenst te krijgen
 • Het college beoordeeld of de maatwerkvoorziening die u met pgb wilt inkopen van kwaliteit is (cliëntgericht, doeltreffend en veilig).
 1. Gemeente informeert zorgaanbieders dat ondersteuning geleverd mag worden.
 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u deze website bezoeken of contact opnemen met een van onze experts.

Persoonsgebonden budget uit Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de verplichte basisverzekering voor iedereen die 18 jaar of ouder is en woont/ werkt in Nederland. Dit budget is expliciet bestemd voor mensen die verzorging en/of verpleging nodig hebben. Zo kunnen mensen met lichamelijke problemen thuis wijkverpleging ontvangen uit de Zvw. Wijkverpleging is naast verpleging en verzorging ook coaching en preventie. Met het persoonsgebonden budget uit de Zorgverzekeringswet kunt u zelf persoonlijke verzorging en/of verpleging thuis inkopen.

Belangrijk om te weten is dat dit budget – indien verstrekt wordt – uitgekeerd wordt door uw zorgverzekeraar en in eigen beheer is. Wat in houdt dat er deugdelijke administratie gevoerd dient te worden, waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. Wel kunt u ervoor kiezen dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het budget in beheer neemt.

U komt mogelijk in aanmerking indien

 • u langdurig (langer dan één jaar) op verpleging en/of verzorging bent aangewezen.
 • u op palliatieve zorg (PTZ) bent aangewezen; dit betekent dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan drie maanden.
 • indien u jonger dan achttien jaar bent en er behoefte is aan permanent toezicht, of 24-uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn. Deze zorg moet gepaard gaan met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen; deze regeling wordt ook wel Intensieve Kindzorg genoemd.
 • indien u jonger dan achttien jaar bent en aangewezen op verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg.

Eigen bijdrage
De instantie CAK stelt de eigen bijdrage vast en voor het pgb uit wet maatschappelijke ondersteuning int zij deze. Bereken hier uw eigen bijdrage: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

Aanvragen pgb-vv (verzorging & verpleging)

 1. Indiening PGB-aanvraagformulier bij uw zorgverzekeraar.
 2. Verpleegkundig deel: invulling vindt plaats door de verpleegkundige die de indicatie stelt, de indicatie betreft de aard, omvang en duur van de beoogde zorg.
 3. Verzekerden deel: aangeven op basis van het aantal geïndiceerde uren verpleging en verzorging van welke zorgaanbieders u gebruikt wilt gaan maken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u deze website bezoeken of contact opnemen met een van onze experts.

Persoonsgebonden budget uit Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg gaat in beginsel uit van ‘gebruikelijke zorg’, dit houdt in dat mensen voor elkaar zorgen; zo zorgen partners voor elkaar, ouders voor hun kinderen, e.d. dit is ‘gebruikelijk’. Wanneer de gebruikelijke zorg wegvalt waardoor u niet meer goed voor uzelf kunt zorgen, kunt u beroep doen op de Wet langdurige zorg.

Het budget wordt niet gestort op uw eigen rekening, maar is in beheer van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U sluit zorgcontracten af met betreffende zorgverleners, waarna de SVB op basis van de zorgovereenkomst de betalingen regelt.

U komt mogelijk in aanmerking

 • Indien u langdurige zorg nodig heeft, waarbij er 24 uur zorg in uw nabijheid aanwezig moet zijn, of u heeft langdurige zorg nodig waarbij permanent toezicht noodzakelijk is.
 • U hebt lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of geriatrische beperkingen.

Eigen bijdrage
De instantie CAK stelt de eigen bijdrage vast en voor het pgb uit Wet langdurige zorg ook int zij deze. Bereken hier uw eigen bijdrage: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

Aanvragen pgb-Wlz
Om een persoonsgebonden budget via de Wet langdurige zorg te ontvangen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Aanvragen Wlz-indicatie bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) toetst of u in aanmerking komt voor een PGB uit de Wet langdurige zorg, ook stelt zij vast welke zorg u nodig heeft, om hoeveel uur het gaat en wat voor budget hiermee gemoeid gaat.
 2. Wlz-indicatie wordt opgestuurd naar het zorgkantoor bij u in de regio, waarna het zorgkantoor beoordeelt of de aangevraagde pgb bij uw zorgbehoefte past.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u deze website bezoeken of contact opnemen met een van onze experts.

Persoonsgebonden budget uit Jeugdwet

De jeugdwet is in het leven geroepen om de zorg voor jeugdigen tot en met achttien jaar te waarborgen. In deze wet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het verschaffen van jeugdhulp. Deze wet is van toepassing wanneer een kind en de ouders er op eigen kracht niet uit komen, dan bepaalt de gemeente welke voorziening uw kind nodig heeft. Bepaald de gemeente dat uw kind een ‘individuele voorziening’ nodig heeft, kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen.

Het budget wordt niet gestort op uw eigen rekening, maar is in beheer van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U sluit zorgcontracten af met betreffende zorgverleners, waarna de SVB op basis van de zorgovereenkomst de betalingen regelt.

U komt mogelijk in aanmerking

 • Indien begeleiding individueel en/of groep nodig is en/of vervoer.
 • Indien het gaat om persoonlijke verzorging voor kinderen en jongeren onder de achttien jaar.

Eigen bijdrage
De ‘ouderbijdrage’ is afgeschaft.

Aanvragen pgb-Jeugd
Om een persoonsgebonden budget via de Wet langdurige zorg te ontvangen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Melding maken hulpvraag gemeente (binnen 6 weken behandeld worden).
 • Wmo-loket
 • Telefonisch
 • Formulier gemeentelijke website
 • E-mail
 • Brief
 1. In gesprek met een medewerker van uw gemeente.
 • U motiveert waarom u individuele voorziening als pgb geleverd wenst te krijgen
 • Het college beoordeelt of de voorziening die u met pgb wilt inkopen van kwaliteit is (cliëntgericht, doeltreffend en veilig).
 1. Gemeente informeert zorgaanbieders dat ondersteuning geleverd mag worden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u deze website bezoeken of contact opnemen met een van onze experts.